Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Seni Sana

Definities:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 7. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Toepasselijkheid:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Het aanbod:

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
 3. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief btw;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

De overeenkomst:

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Herroepingsrecht bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste vijf werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 3. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht:

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
   

Betalen en leveren:

 1. Alle vermelde prijzen op de webwinkel zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. Levering zal plaats vinden zolang de voorraad strekt.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 4. Bij verzending dient betaling vooraf te geschieden binnen een termijn van 5 werkdagen.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6. Indien het betalingstermijn van 5 werkdagen word overschreden, word de bestelling door de ondernemer ontbonden.
 7. Het rekeningnummer voor betaling staat vermeld op de pagina levering en betaling.
 8. U ontvangt van ons een orderbevestiging per email bericht zodra we u gegevens en betaling hebben ontvangen.
 9. Indien de ondernemer de gegevens en betaling van de koper heeft ontvangen begint de levertijd te lopen.
 10. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 11. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 12. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 13. Alle gekochte artikelen worden verzonden met TNT post. 
 14. De ondernemer hanteert de verzendkosten volgens de tarieven van TNT post ( zie tarieven TNT post) 

Eigendomsvoorbehoud:

 1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van Seni Sana, totdat alle vorderingen volledig zijn betaald.
   

Overmacht:

 1. In geval van overmacht is de ondernemer naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
 2. Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in‑ of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoper in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd. 

Ontbinding:

 1. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is Seni Sana gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding. 

 

Wet - kopen op afstand

 

In Nederland is een speciale wet van kracht welke de wettelijke rechten van kopende consumenten beschermd. Deze wet is er vanaf 1 februari en heet wet `kopen op afstand`.
Het komt hier op neer dat consumenten bij aanschaf van producten via Internet recht hebben op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. De consument mag aangekochte producten binnen die periode terugsturen. Door deze wet hebben consumenten voor wat betreft het online
kopen een sterkere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

De volgende uitbreidingen op de rechten van consumenten zijn in deze wet kopen op afstand opgenomen:

 
 • Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
 • Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
 • Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als beide partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
 • Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.
Voor de volgende gevallen geldt geen afkoelingsperiode:
 • Aankoop van onroerend goed
 • Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt
 • Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen
 • Cd`s, video`s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken
 • Financiële diensten
 • Kranten en tijdschriften
 • Weddenschappen en loterijen
 • Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
 • Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode.
De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:
De verkoper is verplicht de volgende gegevens te verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:
 • Zijn identiteit en bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres
 • De belangrijkste kenmerken van het product
 • De prijs van het product (inclusief alle belastingen)
 • Indien van toepassing, de kosten van aflevering
 • Wijze van betaling, aflevering of uitvoering
 • Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
 • De eventuele geldigheidsduur van het aanbod
 • De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.
De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
 • De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren).
 • Het bezoekadres van de leverancier
 • Gegevens betreffende eventuele garantie
 • Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging
Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

Geschillen:

De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Seni Sana

Definities:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de levering- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Het aanbod:

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief btw;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

De overeenkomst:

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Herroepingsrecht bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste vijf werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht:

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Betalen en leveren:

Alle vermelde prijzen op de webwinkel zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.
Levering zal plaats vinden zolang de voorraad strekt.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Bij verzending dient betaling vooraf te geschieden binnen een termijn van 5 werkdagen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Indien het betalingstermijn van 5 werkdagen word overschreden, word de bestelling door de ondernemer ontbonden.
Het rekeningnummer voor betaling staat vermeld op de pagina levering en betaling.
U ontvangt van ons een orderbevestiging per email bericht zodra we u gegevens en betaling hebben ontvangen.
Indien de ondernemer de gegevens en betaling van de koper heeft ontvangen begint de levertijd te lopen.
De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Alle gekochte artikelen worden verzonden met TNT post.
De ondernemer hanteert de verzendkosten volgens de tarieven van TNT post ( zie tarieven TNT post)

Eigendomsvoorbehoud:

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van Seni Sana, totdat alle vorderingen volledig zijn betaald.

Overmacht:

In geval van overmacht is de ondernemer naar eigen keus gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht opleverende omstandigheden, hetzij de koop, voor zover deze door de overmacht opleverende omstandigheden getroffen wordt, te ontbinden zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in‑ of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst door verkoper in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.

Ontbinding:

Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, is Seni Sana gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten op schadevergoeding.


Wet - kopen op afstand

In Nederland is een speciale wet van kracht welke de wettelijke rechten van kopende consumenten beschermd. Deze wet is er vanaf 1 februari en heet wet `kopen op afstand`.
Het komt hier op neer dat consumenten bij aanschaf van producten via Internet recht hebben op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. De consument mag aangekochte producten binnen die periode terugsturen. Door deze wet hebben consumenten voor wat betreft het online
kopen een sterkere rechtspositie gekregen. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

De volgende uitbreidingen op de rechten van consumenten zijn in deze wet kopen op afstand opgenomen:


Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag dan administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
Wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van een lening, wordt de financieringsovereenkomst automatisch ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd worden. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als beide partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, is de verkoper verplicht binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug te betalen.

Voor de volgende gevallen geldt geen afkoelingsperiode:

Aankoop van onroerend goed
Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt
Aankopen die snel kunnen bederven of verouderen
Cd`s, video`s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken
Financiële diensten
Kranten en tijdschriften
Weddenschappen en loterijen
Een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
Logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode.

De extra plichten van de verkoper zijn als volgt bepaald:
De verkoper is verplicht de volgende gegevens te verstrekken voordat consumenten tot koop overgaan:

Zijn identiteit en bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres
De belangrijkste kenmerken van het product
De prijs van het product (inclusief alle belastingen)
Indien van toepassing, de kosten van aflevering
Wijze van betaling, aflevering of uitvoering
Het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
De eventuele geldigheidsduur van het aanbod
De minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een abonnement.

De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:

De eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren).
Het bezoekadres van de leverancier
Gegevens betreffende eventuele garantie
Indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging

Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet compleet) heeft verstrekt aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

Geschillen:

De consument kan een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2021 Seni Sana | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel